Odrębna własność budynków

2010-11-04

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt założeń do ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych.  Przewiduje on, że właściciel gruntu lub użytkownik wieczysty będzie mógł odpłatnie lub za darmo ustanowić prawo własności do obiektu budowlanego postawionego pod, na lub nad jego nieruchomością. Mogą to być np. parkingi podziemne, tunele, budynki, wiadukty, mosty wznoszone nad drogami publicznymi, liniami kolejowymi, rzekami, pod warunkiem jednak, że taka inwestycja nie będzie nadmiernie ograniczać korzystania z gruntu. Na nowych przepisach mają w założeniu skorzystać przede wszystkim duże miasta, w których intensywność zagospodarowania terenu jest największa, a jednocześnie istnieje wiele obszarów, których nie można obecnie zabudować ze względu np. na istniejącą infrastrukturę techniczną, liniową, drogową. Opublikowane założenia przewidują, że prawo odrębnej własności budynku (lub innego obiektu budowlanego) ma być ustanawiane w pozwoleniu na budowę (po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela gruntu). Będzie je wydawał wojewoda, a wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego będzie wydawał potwierdzenie, że obiekt spełnia wymagania techniczne, które posłuży za podstawę wpisu własności budynku do księgi wieczystej. Rozwiązania tego rodzaju funkcjonują od wielu lat m. in. w krajach skandynawskich i USA. Z pełną treścią założeń można zapoznać się na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury.